Polityka
prywatności

polityka prywatności stowarzyszenia Pomost-Passarelle
POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie gości odwiedzających naszą stronę internetową o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisów znajdujących się pod następującymi adresami: www.dobrafabryka.pl, (dalej zwanym Serwisem), a także przy składaniu zamówień na świadczoną drogą elektroniczną usługę, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, jest Użytkownikiem.

1.2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony ich danych osobowych oraz prywatności co najmniej na poziomie odpowiadającym wymogom określonym
w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym.

1.3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Dobra Fabryka (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Warszawie przy
ul. Pomiechowskiej 47/14, 04-694 Warszawa, numer KRS: 0000519542.

1.4. Z Fundacją można skontaktować się e-mailowo pod adresem kontakt@dobrafabryka.pl lub telefonicznie pod numerem +48 533 365 505,
a także za pośrednictwem powołanego przez nią Inspektora Ochrony Danych Osobowych (iod@dobrafabryka.pl).

2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

2.1. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam Użytkownik podaje dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2.2. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisów jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisach (np. przesłanie formularza z zapytaniem, subskrybcja newslettera, dokonywanie wpłat). Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (np. wysyłka newslettera, kontakt z Użytkownikami, obsługa zamówień złożonych w Serwisie dobroczynne24.pl, cele księgowe, cele statystyczne).

2.3. Fundacja w celu realizacji usług w Serwisach zbiera następujące dane:

2.3.1. imię i nazwisko (i/lub nazwa firmy),
2.3.2. adres,
2.3.3. numer telefonu,
2.3.4. adres e-mail,

przy czym zakres zbieranych danych różni się w zależności od usługi wybranej przez Użytkownika.

2.4. Ponadto podczas korzystania z Serwisów system wykorzystywany przez Fundację automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania. Adresy IP gromadzi się wyłącznie w celach statystycznych i są one anonimowe.

2.5. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

2.6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Fundację takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe.

2.7. Dane Użytkowników przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie zostają usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

3.1. Fundacja zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,
a w szczególności prawo do:

3.1.1. Uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania informacji, czy dane są przetwarzane przez Fundację, a jeśli tak, to w jaki sposób;
3.1.2. prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne;
3.1.3. usunięcia swoich danych osobowych;
3.1.4. przenoszenia swoich danych danych osobowych;
3.1.5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
3.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych;
3.1.7. cofnięcia zgody (w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody)
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, jeśli chodzi o przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
3.1.8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

3.2. W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z Fundacją lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.